Jak správně naložit s odpadem v gastro podnikání

0
1506

Každý podnikatel, ať už je fyzickou či právnickou osobou, při jehož činnosti vzniká odpad, je povinen řídit se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Mnozí živnostníci v tom nemají úplně jasno, a proto vám přinášíme výčet základních povinností, ze zákona vyplývajících a také možnosti, jak s odpadem naložit.

Podnikatel má řadu povinností

  • Třídit odpad podle druhů a kategorií – jedná se především o papír, sklo, plasty, komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad
  • Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
  • Zajistit likvidaci odpadu či převedení odpadu do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí – každá taková osoba se musí prokázat oprávněním
  • Vést průběžnou evidenci o nakládání s odpadem – podnikatel musí být schopen kontrole předložit příslušnou dokumentaci, je povinen vést evidenci za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně

odpad3

Jaké jsou možnosti jak naložit s odpadem?

Podnikatelé, kteří produkují odpad, se mohou na likvidaci odpadu buď domluvit se specializovanou firmou, nebo uzavřít smlouvu s příslušnou obcí, a využít tak jejich systému pro nakládání s odpadem. Vše je však nutné mít podloženo písemně. Obce primárně likvidují pouze odpad podobný komunálnímu. Likvidace ostatního odpadu nespadající pod tuto kategorii se musí řešit s odpadovými firmami.

Veškeré odpady jsou roztříděny do kategorií a katalogizovány. Například komunální odpady najdete po číslem 20. Mezi odpad podobný komunálnímu se řadí sklo, papír a lepenka, textilní materiály, barvy, oleje a tuky, fotochemikálie, kovy, dřevo, zemina, baterie apod. Celý přehled této skupiny můžete najít například na oficiálních  stránkách města Jihlavy zde.

Zvláštní pozornost si zaslouží také charakteristika nebezpečného odpadu. Do této kategorie se řadí takový odpad, který vykazuje alespoň jednu z následujících vlastností: výbušnost, oxidační schopnost, vysoká hořlavost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita (teratogen může způsobit narušení vývoje orgánu nebo poruchu jeho funkce během embryonálního či fetálního vývoje), mutagenita (způsobuje genetické mutace), schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, senzibilita, ekotoxicita, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování. A také odpad, který je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.odpad2

Nebezpečný odpad se pak ukládá do speciálních sběrných nádob umístěných na sběrných dvorech nebo v zařízeních, která mají souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem nebo za přítomnosti proškolené obsluhy do mobilního kontejneru v rámci mobilního svozu.

Doprovázející povinnosti

Mezi povinnost vztahující se k původcům odpadu patří také předcházení jeho vzniku a omezování množství odpadu. Pro drobné živnostníky to znamená především snažit se produkovat co nejméně odpadu a povinnost odpad náležitě třídit tak, aby bylo co nejméně odpadu komunálního, který je třeba odstranit.

Živnostníci či právnické osoby, které vyrábí, dováží nebo uvádí na trh výrobky, jsou pak ze zákona navíc povinni uvádět na obalu výrobku či v jeho návodu informace o způsobu využití nebo likvidaci nespotřebovaných částí výrobků.

odpad_1

Kdo nakládání s odpadem kontroluje?

Nakládání s odpadem kontrolují pracovníci obecních úřadů, obecních úřadů s rozšířenou působností, krajských úřadů a České inspekce životního prostředí. Například konkrétně obecní úřady mohou kontrolovat, zda původce odpadu využívá systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným obcí, nebo zda podnikatel má zajištěno využití odpadu v souladu se zákonem.

Česká inspekce životního prostředí či obecní úřady mohou uložit pokuty pohybující se až v řádech milionů. V zájmu každého podnikatele tedy je výše uvedené povinnosti dodržovat. Pokud by měl jakožto původce odpadu pochybnosti o správném nakládání s nimi, má právo se obrátit na obecní úřad s rozšířenou působnosti a získat informace od kompetentního pracovníka. Relevantní informace lze získat také u firem, které sběr a svoz zabezpečují.

Jak se vám článek líbil?

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ